โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง”  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 ต่อมา พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานพระราช-ทรัพย์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้สร้างอาคารเรียนแบบ 014 ขนาด 7 ห้องเรียน และพระราช-ทานนามใหม่ว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14”   ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11  ตำบลค่ายบกหวาน  เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43100  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 1  เปิดสอนระดับปฐมวัย   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีเนื้อที่  8  ไร่  2  งาน  78 ตารางวา