รักโรงเรียน  ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา

โดยยึดเศรษฐกิจพอเพียงให้โรงเรียน

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

พันธกิจ

บริการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน